Đặt một tủ nhỏ cạnh đầu giường tạo nguồn năng lượng bảo vệ gia chủ