– NGÂN HÀNG AGRIBANK :

Tên Tài Khoản : Trịnh Xuân Tuyển

Số Tài Khoản : 3140205346354

Chi nhánh ngân hàng Agribank Đông Anh – Hà Nội

– NGÂN HÀNG BIDV :

Tên Tài Khoản : Trịnh Xuân Tuyển

Số Tài Khoản : 21410001038932

Chi nhánh ngân hàng BIDV Đông Anh – Hà Nội

– NGÂN HÀNG VIETCOMBANK :

Tên Tài Khoản : Trịnh Xuân Tuyển

Số Tài Khoản : 0541000279488

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank Đông Anh – Hà Nội