Cặp lộc bình tỳ bà làm bằng gỗ trắc dây

Cặp lộc bình tỳ bà làm bằng gỗ trắc dây