Vân gỗ là đặc điểm dễ nhận biết nhất giữa gỗ Hương Đá và Hương Đỏ