hang-hiem-doi-loc-binh-phong-thuy-go-cam-nguyen-khoi-cao-1m4-dk-40-7