Gỗ Xoan đào có đường kính lớn

Gỗ Xoan đào có đường kính lớn