Gỗ tự nhiên có nhiều ưu điểm và một số nhược điểm nhất định