Thân cây gỗ Giáng Hương khi đến độ trưởng thành

Thân cây gỗ Giáng Hương khi đến độ trưởng thành