Cửa gỗ làm từ gỗ căm xe.

Cửa gỗ làm từ gỗ căm xe.