25-trieu-cho-cap-luc-binh-1m7-go-huong-nguyen-khoi-5