Sập gỗ được làm chắc chắn từ gỗ Xoan đào

Sập gỗ được làm chắc chắn từ gỗ Xoan đào